logohgsi
STARTSIDEN | Kontakt os | LINKS
stavgang

Formål:
Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Helsingør kommune.
Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af senioridræt i kommunen.

Lovene

Vedtægter for
HELSINGØR SENIOR IDRÆT

§1.Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Helsingør Senior Idræt, og hjemmehørende i Helsingør kommune. Foreningen er
stiftet den 3. december 1997.

§2. Formål:
Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Helsingør kommune.
Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af senioridræt i kommunen.

§3.Medlemskab af organisationer:
Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund, og er forpligtiget til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love.

§4.Optagelse af medlemmer:
Foreningen optager alle, der anerkender foreningens love og bestemmelser. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, fødselsdato og fødselsår. Medlemmer skal være fyldt 60 år.

§5.Kontingent:
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent. Bestyrelsen har ret til at eftergive kontingent, såfremt et medlem på grund af indtrufne omstændigheder ikke ser sig i stand til at betale eller er blevet syg, dog skal der skriftligt anmodes om kontingent-fritagelse.

§6.Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, og personligt møder op kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

               1.Valg af dirigent.
                2.Beretning over det forløbne år.
                3.Regnskab for det forløbne år.
                4.Budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af kontingent.
                5.Indkomne forslag.
                6.Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter.
                7.Eventuelt.

Ved valg til foreningens tillidsposter, kræves mindst 1 års medlemskab, men der kan gives dispensation, hvis generalforsamlingen skønner det berettiget.

§7.Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling, skal mindst ¾ af underskriverne være til stede. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den ene eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

§8.Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær, som vælges direkte. Derudover vælges der et bestyrelsesmedlem samt to suppleanter, der alle vælges for en periode på 2 år.
Desuden vælges en revisor og en revisorsuppleant, der vælges hvert år. Formand, sekretær, og en suppleant vælges på ulige år. Næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem og en suppleant vælges på lige år alle for 2 år.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

§9.Udvalg:
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

§10.Revision:
Revision skal mindst en gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.

§11.Udmeldelse:
Udmeldelse af foreningen skal ske mundtligt eller skriftligt.

§12.Opløsning:
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde idrætsarbejdet i kommunen.

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. december 1997, og ændret på den ordinære generalforsamling den 5 april 2006.


 


 

Retur Til Top