logohgsi
STARTSIDEN | Kontakt os | LINKS
undrer

Formål:
Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Helsingør kommune.
Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af senioridræt i kommunen.

Helsingør Senior Idræt – Generalforsamling 13. marts 2019 kl. 11 i Café Ludus.
1 Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Eva Knudsen. Forsamlingen bifaldt og Eva Knudsen blev valgt
Eva Knudsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2 Bestyrelses beretning.
Formanden Karin Rasmussen orienterede om, at der var 132 medlemmer, heraf 23 mænd og 109 kvinder.Karin Rasmussen redegjorde for året der er gået.  Beretningen vedlægges referatet til orientering. Beretningen blev godkendt.
Vita Brink og Irene Vadum fik overrakt en gave som tak for hjælpen i det forløbe år.
3 Aflæggelse af regnskab.
Regnskabet for 2018 var uddelt og lå på bordene.
Inge Pedersen, som står for regnskabet var syg, hvorfor formanden redegjorde herfor.
Der var et spørgsmål til hvorfor der var afsat mindre penge til arrangementer, end der blev brugt. Stig Jægerlund redegjorde for, at vi sørger for at drosle kassebeholdningen ned, så vi ikke har overskud i kassen.
4. Budget for det kommende år.
Karin Rasmussen redegjorde for budgettet. Bestyrelsen foreslår kontingentet sat op med 50 kr. til 400 kr. for en sæson, hvilket blev vedtaget.
Årsagen til kontingentforhøjelsen skal bl.a. ses i, at vi nu betaler halleje samt, at vi ikke længere vil modtage tilskud fra Firmaidræt. Det er også blevet dyrere at holde foredragene. Foredragsholderne får ikke blot en flaske vin eller to, som i gamle dage, men et  honorar.
Budgettet blev vedtaget.
5 Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6 Valg af bestyrelse.
Følgende var på valg:
Formand Karin Rasmussen  – modtager genvalg (for en to årig periode).
Kasserer Karin Rasmussen – vil gerne afløses.
Regnskabsfører Inge Petersen – modtager genvalg (for en et årig periode).
Der har manglet en kasserer i længere tid og Hanne Mette Zøllner vil gerne indgå i en oplæringsperiode, med umiddelbar start og m.h.p. at træde ind som ny kasserer.
Sekretær Stig Jægerlund – modtager genvalg (for en to årig periode).
Bestyrelsessuppleant for en etårig periode. Bestyrelsen peger på Hanne Juul Andersen.
Revisor Kirsten Clemmensen – modtager genvalg (for en et årig periode).
Revisorsuppleant Ole Madsen – modtager genvalg (for en et årig periode).
Alle opstillede blev valgt.
 7 Eventuelt.
Der blev redegjort for den manglende kasserer og Hanne Mette Zøllner vil indgå i en oplæringsperiode. Ordstyrer Eva Knudsen takkede for god ro og orden.
Herefter blev der budt på kaffe og sandwich. Ordstyrer Eva Knudsen takkede for god ro og orden
Herefter blev der budt på kaffe og sandwich.                                                                         Hanne Gray, referent

 

____________________________________________________________________

Bestyrelsens beretning for året 2018/19 den 13 marts 2019 VED FORMANDEN Karin Rasmussen.
Medlemstallet i denne sæson er således: 109 damer og 23 mænd i alt 132 medlemmer
Vores medlemstal er stort set det samme hvert år; derfor har vi sløjfet ventelisterne når der forespørges, hvilket som oftest sker fra tilflyttere eller ved overgang til pension, og de kommer så ind i foreningen.
Der har været stor tilslutning til gymnastikken i år, hver gang mellem 80 og 90 deltagere.
SÆSONEN STARTEDE DEN 7. SEPTEMBER 2018 OG DER ER AFHOLDT 6 ONSDAGS ARRANGEMENTER I 18/19.
Der har været 2 brugermøder her i hallen som vi har deltaget i.
Dejligt at vi nu har en instruktør, som er glad for holdet. Hun er uddannet yogalærer og behandler. Annette som hun hedder fortsætter hos os i næste sæson. Hun er glad og naturlig, og alle udtrykker glæde for hendes træning.
Skolerne har haft hal 2 i denne sæson fra kl. 9.00-10.00. Vi har været associeret medlem af Firma Idræt i gennem mange år, men de har nu opsagt denne aftale pr 31-12-2019, hvilket indebærer at vi mister vores tilskud på ca. 4.500 kr. pr. år. Dertil kommer at vi for første gang i 21 år er blevet opkrævning for halleje og det betyder en udgift på 1335 kr som så i alt betyder en mistet indtægt på 5.834 kr pr. år.
Der er ikke mange, der spiller badminton efterhånden, så vi må tænke på om vi skal betale leje for hal 2 også, som jo ikke benyttes optimalt. Dans er blevet en stor suset. Enkelte går i kondirummet og benytter løbebånd, cykler eller får en sludder.
Vi indledte onsdagsmøderne den 26/9 i vores cafe med Jarl Eriksen og der var 38 deltagere. Den 31/10 havde Ole Bram fra ASA film et godt besøgt foredrag hvor 62 deltog.    Den 21/11 var det Anna fra Nordkorea og her deltog 58. Den 12 december deltog 64 i vor julefrokost her i cafe Ludus. Her var der god tilslutning og dejlig mad og en let underholdning med Gunner Madsen. Nogle mente dog at musikken var for høj, men svært at gøre alle tilfreds. Vi savnede traditionen med julesangene. Den 30 jan. 19 kom Henrik Fileskov og fortalte om sin tur til Vestindien og her deltog 61. Den 27/2 var der foredrag om Tanzania med 58 deltagere og så her i dag er ser så generalforsamling den 13/3 og det er vor 22 generalforsamling.
HVAD FÅR VI SÅ FOR VORES KONTINGENT ! Ud over gymnastikken , fitness, stavgang og folkedans ?
ET BEDRE VELVÆRE!  Vi får også de 6 arrangementer med foredrag og kaffe med brød til 12.600 kr
tilskud til fællesmøde i Cafe Ludus på 6.724 kr i alt til sosialt samvær på 19.324 kr. Håber vores penge er givet godt ud. De 24.april har vi afslutning af denne sæson og her får vi underholdning ved HC.
Til sidst vil vi takke Vita og IRENE FOR DERES ARBEJDE MED AT TAGE REMEDIER FREM, SOM ALLE GERNE VIL BRUGE OG TAK TIL BESTYRELSESMEDLEMMERNE FOR DERES GODE SAMARBEJDE.
                              

____________________________________________________________________
GENERALFORSAMLING 2018
i
Helsingør Senior Idræt

Helsingør den 14.3 2018
Bestyrelsens beretning.

Medlemstallet i denne sæson er på 123 som er fordelt således:
                              100 damer og 23 mænd.
                Vores medlemstal er stort set det i hvert år.
      Derfor har vi sløjfet ventelisten,
når der er forespørgers om plads, tager vi nye ind.
Det er som ofres tilflyttere eller overgang til pension.
 Der har været stor tilslutning hver gang.mellen 80. og 90.
Sæsonen startede den.7. september 2017
Der er afholdt 6.arrangementer i 2017/18.
Der har været 2. brugermøder her i hallen. Som vi har deltaget i.

Rita indledte sæsonen med god musik og dejlige øvelse.
Hendes opsigelse kom bag på alle, nu ved vi hun var syg.
Heldigvis havde Hanne M. et barnebarn som læser idrætslinien.
Christine kom og vandt alle, og glæden var stor.
Hun skal videre med sin uddannelse, som alle forstår.
Gode råd er dyre, vi skulle finde en ny instruktør det blev (Pia Tvorup)
Som lige havde taget orlov og solgt sin klinik.
Hun sagde ja for resten af indeværende sæson
Så skal vi atter søge en instruktør.          

De hænger ikke på træerne, Kan jeg sige

Skolerne har også hal 2. fra 9.00-10.00.
Det har været lidt af et problem at få afspændingen til at fungere.
Der er ikke mange der spiller badminton efterhånden.
Dans er blevet en stor succes. Op til 26 deltager pr. gang.
 
Floorball spillerne håber på, at de  nye snart tilslutter sig denne sport.
Enkelte går i kondirummet, og bruger løbebåndet og stepmaskiner.

Vi indledte den 21. sæson: den.7. september 2017
 Der er afholdt 6.arrangementer i 2017/18.
Den 27. september. indledte vores onsdags cafe Med Yvonne og Bertil som spillede svendske folkeviser.
Den 25. oktober. Havde vi den gamle pilot og skipper nu på slotssøerne i Hillerød. Finn Sylvest.          Meget interessant.
Den 29. november. Denne dag blev hel speciel, gymnastik i Cafe Hanne.
Derefter kom sporvognsdrissen Magda Håkonsen som fortalte om sin barndom og om sin tid ved sporvejene,     den første pige.
Den 13.december. Afholdt vi vores julefrokost, her i cafe Hanne.  Der var god tilslutning, og dejlig mad, med Let underholdning, ved Gunner Madsen
Ærgerlig at Hanne og Gert stopper, vi har haft et godt samarbejde med dem. 

    2018
Den 31. januar, Korshærspræsten Jørgen Henriksen afsluttede sin beretning som præst i Sant. Maria kirke
Den 28.februar:Fortalte Magna om sit liv efter ved sporvejene efter de gik over til busdrift: en formidabel dame.
Den 14. marts afholder vi vores 21 generalforsamling,
               Den 25. april har vi afslutning af denne sæson.
Til sidst vil vi takke Vita og Mogens for deres arbejde med,
at tage remedierne frem, så alle gerne vil bruge.
Og en stor tak til bestyres medlemmerne for deres gode samarbejde .

Referat fra generalforsamlingen

 

 

Referat fra forige år
HELSINGØR SENIOR IDRÆTS 20´ende generalforsamling i Café Hanne 15. marts 2017

Formanden Karin Rasmussen åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til foreningens 20 generalforsamling og konstaterede at 59 medlemmer var kommet tilstede.

  1. 1.Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Eva Knudsen. Dette valg bifald forsamlingen.
Eva Knudsen takkede for valget. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, dels gennem annoncering i NORDSJÆLLAND den 28. februar 2017 og gennem opslag i udhængsskab i forhallen samt ved meddelelse på vor hjemmeside www.hgsi.dk og gennem fremsendelse af e-mails til medlemmer, der har opgivet en adresse til foreningen.
Dagsordenen følger hvad der foreskrives i lovene. Forespurgt til om nogen havde ændringer hertil, var det ikke tilfældet.

  1. 2.Formandens beretning.

Formanden indledte med at sige hun vagte at kalde den for bestyrelsens beretning.
Medlemstallet i denne sæson er på 120 som er fordelt således:  100 damer og 20 mænd 11 par. Der har været en afgang på 19 og en tilgang på 11. Vi har en venteliste på 8. Der har været stor tilslutning hver gang.
Da foreningen startede i 1997, blev der indmeldt 68. Heraf er7. stadig aktive.
På 9. sæson har vi Rita til at dirigere med os, og det gør hun rigtig godt. Desværre har hun haft lidt problem med sit knæ, og været nød til at sygemelde sig, et par gange. Det er første gang på 7. år hun har meldt afbud. Hun er meget stabil, og vi savner hende når hun er væk.
Igen i år har skolerne hal 2 fra 9.00-10.00. Der er en forespørgsel om de evt. enkelte gange kan bruge den lidt længere, det er når de har en Konkurrence. Det drejer sig måske om 15.mimutter. Bestyrelsens er blevet enige om, at det er ok. Det aftales fra gang til gang, og der bliver også mulighed for badminton alligevel.
Det er godt, der nu bliver flere efter afspændingen. Der er også nogle der spiller badminton, men der er plads til flere.
Folkedans er der mange der har lyst til, og der er mange hver gang. De morer sig herligt, og får sved på panden.
Floorball er nu så småt ved at komme i gang igen. Det har mange set frem til.
Enkelte går i kondirummet, og bruger løbebåndet og stepmaskiner m.m.
Sæsonen startede den.7. september 2016. Der er afholdt 5.arrangementer i 2016/17.
Den 28. september. Vi indledte vores onsdags cafe med Jarl som spillede og sang med os, fint at hilse på nye medlemmer på den måde.
 Den 6. oktober Jørgen Engberg Henriksen, korshærspræsten som fortalte meget om sit liv. Han var rigtig god.
 Den30. november Per Tørsbøl. Han var meget spændende og underholdende at høre på.
Den 14.december. Afholdt vi vores julefrokost, her i cafe Hanne. Vi var 78 deltager, som havde en dejlig oplevelse med god mad og godt humør. Der var ingen underholdning denne gang.
 Men Hanne havde foreslået at, spille omvendt banko. Det var en succes fra start. Hanne havde skaffet fine sponser Premier, og vi havde selv købt nogle. Det var en dejlig frokost.
Den 25. januar. Kom Sten Johansen og fortalte om sit liv, som smed og i lokalpolitik.
Den 22.februar:Fortalte Poul Petersen om Horserød. Det var meget spændende at høre om så meget lokalt stof. Mange af os er vokset op her området. Men en overraskelse var det, at det lille samfund Horserød, havde sådan en spændende historie.
Den 15. marts afholder vi vores 20 generalforsamling i dag, med dagsorden ifølge vedtægterne.
Den 26. april har vi afslutning og jubilæum her hos Hanne og Gert, Der bliver god mad og noget underholdning.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke vores frivillige hjælpere. Vita og Irene og Mogens for deres hjælp med tilrettelæggelse og oprydning efter gymnastikken.
Også tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Dirigenten spurgte til kommentarer fra salen til beretningen.
Dagny havde kommentarer til hvordan vi fik opkrævning til medlems betaling. Så man kunne være sikker på at kunne fortsætte som medlem, evt. ved udsendelse af e- mailen.
Formanden svarede at det ville vi kunne tale om under punktet eventuelt, men at bestyrelsen forsøgte at få opkrævning til at gå så nemt som muligt nu vi ikke har giro indbetalinger men bankoverførsler.
Dirigenten konstaterede herefter at beretningen var godkendt.

  1. 3.Regnskab.

Næste punkt var forelæggelse af regnskabet, men da dirigenten konstaterede at vi ikke havde nogen kasserer til stede gav hun ordet til formanden.
Regnskabet var udsendt som vedhæftet PDF fil til de medlemmer der har e mail og kunne ligeledes ses på foreningens hjemmeside.
Det er bestyrelsens fremlagte regnskab for foreningens drift som foreligger til godkendelse.
Det er underskrevet og godkendt af vor revisor uden bemærkninger.
Årsagen til dette er at foreningen pr 1. juni 2016 var blevet nødsaget til at foretage en regnskabs omlægning, ide vi igennem et pr år havde haft regnskabs påtegning om manglende afklaring med instruktørens løn behandling af os med Skat, så vi søgte hjælp i vor hoved organisation for hjælp til afklaring af dette problem.
Vi skulle omlægge regnskabsåret til at følge kalenderåret og al samarbejde med skat skulle foregå elektronisk.
Vor Kasserer meldte fra da han ikke magtede det med aflønnings problematikken, så vi blev rådet til at formanden bemyndigedes alene til kasse hævning i bank og at der valgtes en regnskabs fører til kontrol af bilag og bankudtræk.
Som følge heraf valgte bestyrelsen Stig Jægerlund til at varetage den side af sagen uden beføjelse til at hæve af kassen, og føre et Excel regneart system til forevisning ved hvert bestyrelsesmøde.
Stig Jægerlun blev derefter bedt om at gennemgå det fremlagte regnskab.
Indledningsvis skylder foreningen Ib Andersen tak for samvittighedsfuldt varetagelse at kasserer jobbet igennem mange år, som han har klaret hidtil ved gammel kendt skriftligt papir metode. Da det nu hel og holdent kræves ført elektronisk meldte han fra, men en tak fortjener IB.
Stig sagde at regnskabet ligner til forveksling de foregående år, og set i forhold til det ligeledes fremlagte budget ses at vi endda ikke har forbrugt så meget af vor egen kapital som budgeret.
Forskellen er blot at vi har fået afviklet vor skattegæld og at vi ikke har nogle skyldige poster.
Egenkapitalen udgør 59.088 kr. Denne egenkapital er nødvendig med et regnskabsår der følger året, men vi først får medlems indbetalinger efter august måned, men er nødsaget til hver måned at aflønne vor instruktør. Denne aflønning foregår nu via den af Skat anviste Nem løn metode.
Der var ingen kommentarer fra salen, og dirigenten kunne derfor betragte regnskabet som godkendt.


4.Budget og kontingent fastsættelse.

 


Stig fik ordet hertil. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent størrelse, da vi kan justere på
det tilskud vi giver fra foreningens side til afholdelse af arrangementer, og håbe på at vi kan opretholde vor medlemsantal på de ca. 120 så vi er sikret at kunne betale vor instruktør og håbe på fortsat at kunne regne med kommunens velvilje til at låne os hallen uden vederlag.
Dirigenten konstaterede at der ikke var andre forslag, så kontingent vedtaget til 350 kr årligt.
Budget for kommende år var gengivet i det fremsendte. Det adskiller sig ikke fra tidligere år og der henvistes til omtalen under regnskabs aflæggelsen om vor håndtering af og nødvendigheden af at have en likvid egenkapital.
Der var ingen bemærkninger til det fremlagte budget, der derfor blev vedtaget.

  1. 5.Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag om at der henstilles til at højtaler styrken i brug af musik bliver reduceret. Bjarne Sørensen var forslags stiller og argumenterede herfor da det var svært at høre hvad vor instruktør sagde.
Der udspandt sig en livlig debat i salen angående emnet. Både for og imod. Det var et varsomt emne og Rita valgte sin musik med omhu og vi skal omhandle emnet varsomt mente mange. Det er mest sandsynligt at vi ældre ikke taler så hurtigt og fatter langsommere end de yngre.  Vi taler med Kita om det og tror hun forstår os, så Bjarne var tilfreds med denne udmelding.

6.Valg


6.Valg af Formand.
På valg er vor formand for 2 år. Karin Rasmussen. Hun modtager genvalg. Ingen modkandidater. Valgt
Valg af sekretærfor 2 år. Stig Jægerlund modtager genvalg. Ingen modkandidater. Valgt.
Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år. Kirsten Høyer modtager genvalg. Ingen modkandidater. Valgt.
6a.Valg af revisor for 1 år. Bjarne Sørensen modtager genvalg. Ingen modkandidater. Valgt
Valg af revisor suppleant for 1 år. Ole Madsen modtager genvalg. Ingen modkandidater. Valgt
Ekstraordinær valg
Valg af kasserer. Normalt valgt i lige år for 2 år, men grundet omstændigheder skal vælges en Kasserer for 1 år.
Der var ingen der var villige til valg. Stig forsøgte med at sige, at vi var behjælpelige med at indføre i et bestående regnskabs system eller hvis andre systemer ønskes anvendt. Lønning af Rita har vi et system nu med Nen Løn som Skat anbefaler så det skal ikke volde problemer fremover.
Da der ikke var nogen kandidater valgte bestyrelsen at der indvælges et bestyrelsesmedlem      for 1 år og så på lignende måde som for dette år klare regnskabs problematikken.
Bestyrelsen foreslår at Hanne Gray indtræder i bestyrelsen, da der skal være et ulige antal i vor bestyrelse. Forsamlingen bifalder. Hanne valgt for 1 år
Valg af bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen foreslår Irene Vadum.   Forsamlingen bifaldt. valgt
Fra salen fremhævede vor revisor Bjarne Sørensen, at der måtte kræves af bestyrelsen at der var en regnskabs kyndig, der ordnede regnskabet for vor forening.

Foranlediget af dette spurgtes forsamlingen om det var til at leve med den ordning at Stig optrådte i rollen som bogholder ind til vi får oplært en kasserer i bestyrelsen. Forsamlingen gav sin tilladelse til dette
Herefter præciserede vor formand hvorledes betalinger og registrering fungerer så der altid er mindst én til kontrol af betalinger.


7 Eventuelt


Hanne Maulitz gjorde opmærksom på at vi holder vor afskeds fest den 26.april 2017 og da det jo er 20 års jubilæum der skal fejres bliver det lidt ekstra med helstegt gris som cafe Hannes mand vil stå for. Men for at kunne vurdere hvor stor grisen skal være vil vi gerne høre tilkendegivelse om hvor mange vi evt vil blive der deltager.
Der findes tilmeldings sedler og pris pr medlem bliver 200 kr. Ikke medlem koster det 255 kr.
Der var tak fra salen til bestyrelsen for gode arrangementer.
Sluttelig takkede formanden dirigenten for god ledelse og medlemmerne for en livlig generalforsamling.
Referent Stig Jægerlund. Sekretær

 

.

 

Retur Til Top