logohgsi
STARTSIDEN | Kontakt os | LINKS
undrer

Formål:
Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Helsingør kommune.
Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af senioridræt i kommunen.

____

 

 

fra tidligere
Kære gymnastik medlemmer.
Der indkaldes til den varslede ekstraordinære generalforsamling den 6 oktober 2021

Stedet er Golfklubbens restauration kl 11.30 efter gymnastikken.

Dagsordenen er lidt speciel set i lyset af Corona eftervirkningerne.

1.Medlemmerne skal tilkendegive om man kan godkende en beretning der på forlangende er indsendt til kommune
2. Ligeledes tilkendegive om det fremsendte regnskab og tilskudsregnskab der er fremsendt på forlangende kan godkendes.
3. Den midlertidige bestyrelse er villig til at fortsætte indtil den ordinære generalforsamling i marts 2022.Der ønskes mandat hertil.
4. Medlemmernes kommentarer kan fremføres til og forslag til bestyrelsens om hvordan foreningens aktiviteter skal videreføres, set i lyset af at Cafeteriet i Hallen er lukket.
5. Eventuelt.
Alle medlemmer har ret til at møde op til den ekstra ordinære general forsamling  MEN MEN
Foreningen giver ved generalforsamlingen Golfklubbens platte og en øl eller vand.
Der er begrænsning fra restaurationen at de højst kan modtage 65 medlemmer så derfor må man skrive sig bindende på en liste der hænges på vort udhængsskab til de medlemmer der kan få serveret.
Dette sker efter først til mølle princip og slutter ved 55  tilmeldinger og senest 29 september

Er overtegnet d.d den 23/9 2021 . Rettet af S.Jæ.

Denne indkaldelse vil også blive oplæst ved næste Onsdags gymnastik
Venlig hilsen fra bestyrelsen


 Referat af generalforsamling i Helsingør Senior Idræt den 4.Marts 2020
Formanden bød velkommen til den 23 generalforsamling. Der er sket meget i går aftes og i dag, men vi må finde ud af hen ad vejen hvordan vi skal forholde os.
Først skal vi vælge en dirigent. Bestyrelsen foreslår Eva Knudsen.
1. Valg af dirigent.
 Eva Knudsen valgt, og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt dels elektronisk ved e mail af den 19 februar 2020 og også ved opslag på opslagstavlen i hallen og på hjemmesiden. Dagsorden var udsendt sammen med regnskabet og der var ingen bemærkninger hertil fra salen.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Karin Rasmussen.
Vi er 109 kvinder og 24 mænd altså 133 medlemmer. Medlemstallet er stort set det samme hvert år og vi har pt 2 på venteliste..
Der deltager ca 80 til 90 medlemmer til gymnastikken hver gang.
Vi startede den 7 september 2019. Der har været 2 brugermøder her i hallen, som formanden deltog i. Vi får oplyst om hvad der sker i hallen. Annet vor instruktør har sagt ja til at undervise til næste sæson, og det er dejligt. Tænk ja hvad hun kan få os til.
I undrer jer sikker over det at vi ber jer om at oplyse cpr nummer. Det er fordi vi skal indsende regnskab og medlems fortegnelse til kommunen for medlemmer over 60 år. Det giver os et pænt beløb på 5895 kr; vi har dertil så fået det sidste tilskud fra firma idræt på 5382 kr, så vi har altså modtaget tilskud på 11277 kr, men så som noget nyt skal vi betale for rengøring i hallen og det beløber sig til 980 kr.
Der er i årets løb afholdt 6 arrangementer.
25/9 Sang og musik ved Jarlen, hvor 77 deltog
30/10 havde vi om Cuba med 60 medlemmer
20/11 Borgerkroens historie, 71 deltagere
11/12 Julemøde med HC som gæst,69 deltagere
29/1 Jagtkaptajn på Dannebrog, 79 deltagere
26/2  Kom anden del om Nord Korea. 60 deltagere
Altså 361 har været mødt op til Onsdagsmøderne,
Hvad tilbydes medlemmerne ud over vor gymnastik undervisning? Man får som i kan se 6 arrangementer med foredrag og en kop kaffe med en bolle til, og så tilbyder vi udendørs stavgang. Møderne må vi bløde12600 kr for, men mener de er givet godt ud, da de jo er en del af vores formåls paragraf.
Det er dejligt at så mange benytter sig af cafeen, men til møderne har vi et problem med at finde ud af hvor mange boller og kander kaffe vi skal bestille. Derfor som i ser under punk 6 på dagsordenen må vi finde en løsning herpå.
Den 29 april er der fastsat sæson afslutning her må vi se hvad som sker, men der er lagt op til at få noget godt at spise og så vil vi synge lidt fra vores sanghæfter.
Ved betaling til arrangementer bedes man benytte indbetaling ved bankoverførsel på det i indbydelsen bekendtgjorte nummer. Ligeså ved betaling af årskontingent benyt venligst bankoverførsel og skriv gerne navn. Det letter kasserens arbejde, og vi har så derved meget lidt løse penge at holde styr på. Så tak for det, hvis i vil huske det. Ligeledes give os besked hvis i ikke deltager til næste år. Dette af hensyn til at vi så kan give plads til ventelisten.
Til slut en stor tak til Vitta for hjælpen i salen med kasserne m,m. Også tak til Kirsten for at lede og påtage  sig arbejdet med folkedansen efter gymnastikken og så tak til bestyrelsen for godt samarbejde
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen
Der var klapsalver. Der blev spurgt til ventelister og medlemstal. Formanden redegjorde for, at vi ikke godt kan være mere i salen end de ca 90 vi plejer at være og vi plejer også at holde det sædvanlige  antal af hensyn til vor budget planlægning altså ca 130 medlemmer.
Der var  ros til bestyrelsen fra salen til den måde man drev foreningen. Beretningen vedtaget

3. Regnskab.
Hanne Mette Zøller gennemgik regnskabet som var medsendt indkaldelserne til generalforsamlingen. Hun kunne påpege de tilskud som formanden havde nævnt, og sagde det havde været et godt år at skulle fremlægge regnskab på, da foreningens resultat for året var på  ca 8000 kr.
Der var tilfredshed med regnskabet og ingen bemærkninger. Så regnskabet blev vedtaget 
4 Budget og fastsættelse af kontingent
Budgettet blev gennemgået, idet man kalkulerede med et lidt lavere medlems tal og taget højde for de manglende fremtidige tilskud. Man kalkulerer samme udgift til møde aktivitet og således til alt kalkulere med et næste års underskud på ca 3000 kr. Men foreningen er stadig godt solvent med en rimelig kassebeholdning.
Spørgsmål fra salen om kassebeholdningens størrelse. Svar var at der forskel på indbetalings år og regnskabs år, så vi i halvår fra januar til august skal have en kassebeholdning til de løbende udgifter. Budgettet blev godkendt.
Foreningen foreslog uændret kontingent på 400 kr. Dette blev vedtaget
5. Indkomne forslag.
Forårsaget af den nye person data lov fremlages  generalforsamlingen om den kunne tilslutte sig, at medlemmerne selv måtte melde tilbage, hvis de ikke ønskede tilsendt e mail med oplysninger fra foreningen, i stedet for at man fra foreningen skulle kontakte hvert enkelt medlem.
Det blev der givet medhold til, idet man samtidig forventede at foreningen sendte mail ved benyttelse af bcc.
Angående forslaget om hvorledes man kan imødekomme, hvor mange der kommer til Onsdags møderne, blev man enige om at bestyrelsen skulle fremkommer med forslag til løsning.
6. Valg af bestyrelse,
Bestyrelsen havde i indkaldelsen stillet forslag til ledige pladser i bestyrelsen.
Der var fra salen ingen tilkendegivelser om ændrings forslag, så følgende er valg valgt i lige år:
Næstformand. Hanne Gray
Bestyrelsesmedlem. Jørgen Hansen
Kasserer. Hanne Mette Zøller
Suppleant. Hanne Maulitz
Revisor. Kirsten Clemmensen
Revisorsuppleant. Ole Madsen
7 Eventuelt.
Her var der spørgsmål om boller om man kunne få spegepølse i stedet for ost. Bestyrelsen vil foreslå en måde så man ved tilkendegivelsen og tilmeldingen samtidig oplyste herom, og også om hvordan praksis så vil blive ved fordelingen ved mødet.
Vitta takkede for opmærksomhede.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden og sagde til slut, at nu må se, hvad der i den nærmeste tid sker
Referent Stig Jægerlund________________

Bestyrelsens beretning for året 2018/19 den 13 marts 2019 VED FORMANDEN Karin Rasmussen.
Medlemstallet i denne sæson er således: 109 damer og 23 mænd i alt 132 medlemmer
Vores medlemstal er stort set det samme hvert år; derfor har vi sløjfet ventelisterne når der forespørges, hvilket som oftest sker fra tilflyttere eller ved overgang til pension, og de kommer så ind i foreningen.
Der har været stor tilslutning til gymnastikken i år, hver gang mellem 80 og 90 deltagere.
SÆSONEN STARTEDE DEN 7. SEPTEMBER 2018 OG DER ER AFHOLDT 6 ONSDAGS ARRANGEMENTER I 18/19.
Der har været 2 brugermøder her i hallen som vi har deltaget i.
Dejligt at vi nu har en instruktør, som er glad for holdet. Hun er uddannet yogalærer og behandler. Annette som hun hedder fortsætter hos os i næste sæson. Hun er glad og naturlig, og alle udtrykker glæde for hendes træning.
Skolerne har haft hal 2 i denne sæson fra kl. 9.00-10.00. Vi har været associeret medlem af Firma Idræt i gennem mange år, men de har nu opsagt denne aftale pr 31-12-2019, hvilket indebærer at vi mister vores tilskud på ca. 4.500 kr. pr. år. Dertil kommer at vi for første gang i 21 år er blevet opkrævning for halleje og det betyder en udgift på 1335 kr som så i alt betyder en mistet indtægt på 5.834 kr pr. år.
Der er ikke mange, der spiller badminton efterhånden, så vi må tænke på om vi skal betale leje for hal 2 også, som jo ikke benyttes optimalt. Dans er blevet en stor suset. Enkelte går i kondirummet og benytter løbebånd, cykler eller får en sludder.
Vi indledte onsdagsmøderne den 26/9 i vores cafe med Jarl Eriksen og der var 38 deltagere. Den 31/10 havde Ole Bram fra ASA film et godt besøgt foredrag hvor 62 deltog.    Den 21/11 var det Anna fra Nordkorea og her deltog 58. Den 12 december deltog 64 i vor julefrokost her i cafe Ludus. Her var der god tilslutning og dejlig mad og en let underholdning med Gunner Madsen. Nogle mente dog at musikken var for høj, men svært at gøre alle tilfreds. Vi savnede traditionen med julesangene. Den 30 jan. 19 kom Henrik Fileskov og fortalte om sin tur til Vestindien og her deltog 61. Den 27/2 var der foredrag om Tanzania med 58 deltagere og så her i dag er ser så generalforsamling den 13/3 og det er vor 22 generalforsamling.
HVAD FÅR VI SÅ FOR VORES KONTINGENT ! Ud over gymnastikken , fitness, stavgang og folkedans ?
ET BEDRE VELVÆRE!  Vi får også de 6 arrangementer med foredrag og kaffe med brød til 12.600 kr
tilskud til fællesmøde i Cafe Ludus på 6.724 kr i alt til sosialt samvær på 19.324 kr. Håber vores penge er givet godt ud. De 24.april har vi afslutning af denne sæson og her får vi underholdning ved HC.
Til sidst vil vi takke Vita og IRENE FOR DERES ARBEJDE MED AT TAGE REMEDIER FREM, SOM ALLE GERNE VIL BRUGE OG TAK TIL BESTYRELSESMEDLEMMERNE FOR DERES GODE SAMARBEJDE.
                              

____________________________________________________________________

 

 

Retur Til Top